Indywidualizacja nauczania w szkole

tn_dsc00832[1].jpg

 

W roku szkolnym 2013/2014 realizowaliśmy projekt "Indywidualizacja w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Daniłowie Dużym” (nr umowy UDA-POKL.09.01.02-20-923/13-00 z dnia 26 lipca 2013 roku).

Głównym celem projektu było wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I – III NSP w Daniłowie Dużym dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych naszych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych.

 

 Realizacji celu głównego służył cykl zajęć dodatkowych:

 -         zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji – łącznie 30 godzin

-         zajęcia dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu - łącznie 60 godzin

-         zajęcia dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – łącznie 30 godzin

-         zajęcia dla uczniów z zaburzeniami rozwoju mowy – łącznie 60 godzin

-         zajęcia ruchowe zapobiegające powstawaniu wad postaw – łącznie 60 godzin

-         zajęcia rozwijające uzdolnienia plastyczno – muzyczne – łącznie 60 godzin

 

W roku szkolnym 2013/2014 nie utworzyliśmy klasy I, dlatego zajęciami zostali objęci wszyscy uczniowie klas II i III (7 chłopców i 4 dziewczynki).

 

W ramach projektu doposażyliśmy bazę dydaktyczną szkoły. Zakupiliśmy tablicę multimedialną, gry i zabawy dydaktyczne, wielkie liczydło, dyski dotykowe i wiele innych ciekawych pomocy dydaktycznych.

 

ZAPRASZAMY DO GALERII

 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

loga_pokl[1].jpg